KVKK Aydınlatma Metni

BİMTES BİLGİ İŞLEM MAKİNE TEKNİK SERVİS VE ELEKTRONİK LABORATUVAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

Bimtes Bilgi İşlem Makine Teknik Servis ve Elektronik Laboratuvar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma ve rıza metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bimtes Bilgi İşlem Makine Teknik Servis Ve Elektronik Laboratuvar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak veri sahiplerinin açık rızasının alınması ve kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kanun’un 10. maddesinde belirtilen hususlar ve 11. maddede belirtilen ilgili kişinin hakları konusunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar

İşbu aydınlatma ve rıza metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları kanunda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

Kanun’da geçen;

“kişisel veri” kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

“kişisel verilerin işlenmesi” kavramı, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz’in ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar; Şirketimiz’in fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; iş ortağı, müşteri, tedarikçi ve/veya bunların yetkili veya çalışanlarına ilişkin değerlendirme, itibar araştırma ve hukuki uyum süreçleri ve mali işler; Şirketimiz’in ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimiz’in ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar; Şirketimiz’in fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; iş ortağı, müşteri, tedarikçi ve/veya bunların yetkili veya çalışanlarına ilişkin değerlendirme, itibar araştırma ve hukuki uyum süreçleri ve mali işler; Şirketimiz’in ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimizin ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sürelere uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Veri Sahibinin Madde 11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirketimiz’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

BİMTES BİLGİ İŞLEM MAKİNE TEKNİK SERVİS VE ELEKTRONİK LABORATUVAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Bimtes Bilgi İşlem Makine Teknik Servis ve Elektronik Laboratuvar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi nezdinde kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Görüntü kaydı olarak toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve

 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi

amaçları dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosuna, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Bimtes Bilgi İşlem Makine Teknik Servis ve Elektronik Laboratuvar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi Derebaşı Sokak No:1/A Kağıthane İSTANBUL adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya bimtes@bimtes.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

BİMTES BİLGİ İŞLEM MAKİNE TEKNİK SERVİS VE ELEKTRONİK LABORATUVAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRONİK POSTA ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Bimtes Bilgi İşlem Makine Teknik Servis Ve Elektronik Laboratuvar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne elektronik posta üzerinden iş başvurusu yapan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve

 • Çalışan adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçları dahilinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir.

Veri Kategorileri Veri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Verisi Adınız-Soyadınız
İletişim Verisi E-posta Adresiniz
Özgeçmiş Verileri Özgeçmişinizde Yer Verdiğiniz Bilgiler

2.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı hizmet hukuk bürosuna, Şirket’in içerisinde bulunduğu topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen otomatik olan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ‘’ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

4.Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi Derebaşı Sokak No:1/A Kağıthane İSTANBUL adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya bimtes@bimtes.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.